Thursday, May 14, 2009

Zvahlav, Klara Kohoutova, 2006

Czech animator Klara Kohoutova's unorthodox take on Lewis Carrol's Jaberwocky.

No comments:

Post a Comment